ลาวกรุ๊ปส่วนตัว
เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน รับ-ส่ง หนองคาย  
สักการะพระธาตุหลวง + ชมความงามถ่ำจัง+ สัมผัสความงามของภูคูนเพียงฟ้า + ออมบุญวัดเชียงทอง + ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดมืด + ตักบาตรบาตรข้าวเหนียว + ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติลาว + วัดวิชุนราช + พระธาตุหมากโม + ชืมเหล้าขาวบ้านช่างไห ล่องเรือชมถ่ำติ่ง + เล่นน้ำตาดกวางสี + ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี 

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
ตาดเยือน ตาดฟาน อุทยานบาเจียง ตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า ไร่ชา สวนมนตรา
น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองการ่า แห่งเอเชีย น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หลี่ผี ปราสาทวัดพู
มรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาวตลาดดาวเรือง ดิวตี้ฟรี 


ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 
ตาดเยือน ตาดฟาน อุทยานบาเจียง ตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า ไร่ชา ปราสาทวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาวตลาดดาวเรือง ดิวตี้ฟรี บริการอาหาร 4 มือ