พม่า เดินทางทุกอาทิตย์Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email
Code: MDL05 มัณฑะเลย์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 
เดินทาง:   เม.ย- ธ.ค 62   4D3N
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

Code: BZMDL01 Lucky Mandalay Bagan 
เดินทาง:   พ.ค - ส.ค 62 3 D2N
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชียเอ็กซ์

Code:  RGN06 เลสโก ธรรมะสวัสดี
เดินทาง:  ต.ค 62 - ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  9,999 บาท 
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์

Code:  BZMDL04 ROyal Mandalay 4D3N
เดินทาง: เม.ย - ส.ค 62
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Code: BZRNG01 Luxury Myanmar 3D2N
เดินทาง:  เม.ย - ก.ย 62
ราคาเริ่มต้น:  10,999 บาท
สายการบิน :  เมียร์มาร์แอร์

Code:  ZRGN04 เลสโก ชุ่มบุญ 3D2N
เดินทาง:  ต.ค - ธ.ค 62
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Facebook
Google
Tumblr