พม่า เดินทางทุกอาทิตย์Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email
Code: BZMDL06 เลสโก จ่ามงกุฎ
เดินทาง:   ธ.ค - ก.พ 63 3 D2N
ราคาเริ่มต้น:  10,999 บาท
สายการบิน : ไทยสไมล์

Code: BZMDL07 เลสโก เสน่ห์จันทร์
เดินทาง:   ม.ค- มี.ค 63  4D3N
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน :  ไทยสไมล์

เลสCode:  RGN06 เลสโก ธรรมะสวัสดี
เดินทาง:  ต.ค 62 - ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  9,999 บาท 
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์

Code:  ZRGN04 เลสโก ขุ้มบุญ  3D2N
เดินทาง: พ.ย - ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Code:  ZRGN10 เลสโก ชุ่มบุญ 3D2N
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  10,999 บาท
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์

Code:  ZRGN11 เลสโก มหาเจดีย์ทอง 3D2N
เดินทาง:  ม.ค - พ.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  8,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Facebook
Google
Tumblr